Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ik, Els Matthijssen van Terra Ming, gevestigd aan Munnikhofsestraat 28 – NL 6691 HH Gendt, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring betreft cliënten van de praktijk. De privacyverklaring voor cursisten leest u hier.

Contactgegevens

Els Matthijssen
Munnikhofsestraat 28
NL 6691 HH Gendt
0481-423129
https://terraming.nl

Ik, Els Matthijssen, ben de Functionaris Gegevensbescherming van Terra Ming.
Ik ben te bereiken via pro@terraming.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van mijn diensten en/of wanneer u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik kan verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bijzondere gegevens betreffende uw gezondheid (zie hieronder)
 • De kosten van het consult
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik kan verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik kan uw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerken

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn behandelingen uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn behandelingen
 • Om u behandelingen te geven
 • Om, uitsluitend met uw toestemming, de nodige gegevens te verstrekken aan andere zorgverleners
  Zie hiervoor ook hieronder “Delen van persoonsgegevens met derden”
 • Om u een zorgnota te verstrekken met de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden
  Zie hiervoor ook hieronder “Delen van persoonsgegevens met derden”

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe en hoe lang lang ik persoonsgegevens bewaar

De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard op de harde schijven van de werkstations op mijn kantoor en in de back-ups daarvan.
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De gegevens uit uw cliëntendossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijn website gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen mijn verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pro@terraming.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan ik u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via pro@terraming.nl.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Versleuteling van e-mailadressen op de website.
 • Brute Force Monitor voor onrechtmatige inlogpogingen op de webserver.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • SpamAssasin antispam filter op de server voor inkomende e-mails.
 • Firewall en antivirus de werkstations op mijn kantoor.