Behandelovereenkomst

Wat kun je van mij verwachten bij de behandeling?

De wetgeving stelt dat een therapeut en een cliënt een behandelovereenkomst aangaan. Het is goed om alles op een rij te zetten, zodat er geen onbedoelde verwachtingen ontstaan.

Het is belangrijk om te weten waar je aan toe bent als je bij De Voetreflextherapeut komt om behandeld te worden. Daarnaast is het voor mij verplicht om een dossier aan te leggen en je hier goed over te informeren. Een onderdeel van dit dossier is ook de behandelovereenkomst.

In deze overeenkomst staat omschreven wat we van elkaar mogen verwachten. Hieronder de tekst van de behandelovereenkomst. Het is belangrijk om die goed door te nemen. Je krijgt de tekst bij de mailbevestiging van de eerste afspraak.

 • De cliënt is voorgelicht door de therapeut over Voetreflextherapie, Acupunctuur en Tuina-therapie en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels website en intakegesprek.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstellingen zoals gesteld op de website voor de intake en behandelingen. De cliënt krijgt een factuur die per bankoverschrijving of contant dient te worden betaald.
 • Afspraken die geannuleerd worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.
 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving (zie hiervoor de informatie over privacy op de website).
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden.
 • De cliënt kan onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • De therapeut kan het behandeltraject beëindigen als er op basis van argumenten, redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij de behandeling voortzet.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot Quasir. Het is aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut voordat de klacht gemeld wordt bij Quasir.
 • De therapeut is verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsverenigingen FAGT (www.fagt.org) en NVA (www.acupunctuur.nl).
 • Voetreflextherapie, Acupunctuur en Tuina-therapie zijn niet geschikt om reguliere medische diagnoses te stellen of om als enige therapie, ernstige ziektes te behandelen. De therapie is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg ingezet te worden. Daarom wordt aangeraden dat de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Voetreflextherapie, Acupunctuur en Tuina-therapie niet weggenomen worden.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Als er reden is voor een suggestie van de therapeut op dit vlak, dient de cliënt contact op te nemen met de huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en bepaalt of voortzetting van de behandeling wenselijk is.
 • Minderjarigen: voor een medische handeling bij een kind vanaf twaalf jaar is behalve de toestemming van de ouders ook die van het kind zelf vereist. Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelfstandig over hun medische behandeling beslissen zonder toestemming van hun ouders en ondanks hun minderjarigheid. Voor kinderen jonger dan 16, moeten beide ouders dit formulier ondertekenen.
 • Communicatie via e-mail vindt plaats op risico van de cliënt. Sommige maildiensten (bijv. hotmail, gmail) zijn minder betrouwbaar dan anderen. De client bepaalt welk mailadres gebruikt wordt.
 • De Algemene Voorwaarden zijn van kracht.